Flag Azerbaiijanrussian-flag

Xaricdə Təhsil

Belarus Dövlət universitetində təhsil

Logo_BSUBelarus Dövlət Universiteti Belarusun aparıcı ali təhsil müəssisəsidir. 1921-ci il oktyabrın 30-da Minskdə fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda universitetdə 40 minə yaxın tələbə təhsil alır. Belarusda təhsil almaq qiymət baxımından ABŞ, yaxud Avropa ölkələrində təhsil almaqdan xeyli əlverişlidir. BDU Bolonya sistemini yaxşı mənimsəmiş təhsil müəssisəsidir.

 

 

 

 

 

1.  Əyani Təhsil

 

Fakultə, Təhsil müddəti İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Mexaniki-Riyaziyyat, 4 il Riyaziyyat (elmi istehsalat fəaliyyəti)

Математика (elmi mühəndislik fəaliyyəti)

Kompyuter riyaziyyatı və sistemli analiz

Riyaziyyat (iqtisadi fəaliyyət)

Riyaziyyat və informasiya texnologiyaları

Riyaziyyat (elmi pedaqoji fəaliyyət)

Mexanika və riyazi modelləşdirmə

Tətbiqi riyaziyyat və informatika, 4 il Tətbiqi riyaziyyat (elmi istehsalat fəaliyyəti)
İqtisadi kibernetika (riyazi üsullar və iqtisadiyyatda kompyuter modelləşdirilməsi)

İnformatika

Kompyuter təhlükəsizliyi (riyazi üsullar və proqram sitemləri)

Aktuar riyaziyyat

Tətbiqi informatika (kompyuter sistemlərinin proqram təminatı)

Fizika, 5 il Fizika (elmi-tədqiqat fəaliyyəti)

Fizika, 4 il Fizika (istehsal fəaliyyəti)

Fizika (idarəetmə fəaliyyəti)

Nanomateriallar və nanotexnologiyalar fizikası

Nüvə fizikası və texnologiyalar

Kompyuter fizikası

Radiofizika və komyuter texnologiyaları,4 il Radiofizika

Fiziki elektronika

Kompyuter təhlükəsizliyi (radiofiziki üsullar vətexniki proqram vasitələri)

Tətbiqi informatika (telekomunikasiya sistemlərinin informasiya texnologiyaları)

Aerokosmik radioelektron və informasiya sistemləri və texnologiyaları

Kimya, 5 il Fundamental kimya

Yüksək enerjilərin kimyası
Dərman birləşmələrinin kimyası

Kimya, 4 il Kimya (elmi istehsalat fəaliyyəti)

Kimya (elmi pedaqoji fəaliyyət)

Kimya (ətraf mühitin mühafizəsi)

Kimya (əczaçılıq fəaliyyəti)

Biologiya,4 il Biologiya (elmi istehsalat fəaliyyəti)

Biologiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)

Biologiya, 5 il Biologiya (biotexnologiya)

Bioekologiya

Mikrobiologiya

Biokimya

Coğrafiya, 4 il Coğrafiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)

Coğrafiya (geoinformasiya sistemləri)

 

 

Coğrafiya, 5 лет Faydalı qazıntıların yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı

Hidrometereologiya

Geoekologiya

Kosmoaerokartoqrafiya

Tarix, 4 il Tarix (təyinatlar üzrə)

Tarixi-arxivşunaslıq

Muzey işi və tarixi-mədəni irsin mühafizəsi (təyinatlar üzrə)

Sənədşünaslıq (təyinatlar üzrə)

İqtisadiyyat, 4 il İqtisadi nəzəriyyə

İqtisadiyyat

Menecment (beynəlxalq menecment, innovativ menecment)

Maliyyə və Kredit

İqtisadi informatika

Fəlsəfə və sosial elmlər, 4 il Fəlsəfə

Sosiologiya

Psixologiya

İctimai əlaqələr

Jurnalistika institutu, 4 il Jurnalistika (çap KİV-ləri, print media)

Jurnalistika (audiovisual jurnalistika)

Jurnalistika (veb-jurnalistika)

Jurnalistika (kütləvi informasiya vasitələrinin menecmenti)

Beynəlxalq jurnalistika

Ədəbi iş (redaktə)

İnformasiya və rabitə

Beynəlxalq münasibətlər, 5 il Lingvistika və ölkəşünaslıq
Beynəlxalq münasibətlər,4 il Beynəlxalq münasibətlər

Dünya iqtisadiyyatı

Beynəlxalq hüquq

Menecment (beynəlxalq turizm sahəsində)

Gömrük işi

Filologiya, 4 il Belarus filologiyası (təyinatlar üzrə)

Slavyan (slavyan və belorus) filologiyası

Slavyan (slavyan və rus) filologiyası
Rus filologiyası (təyinatlar üzrə)

Filologiya, 5 il Şərq (çin) filoloqiyası

Romano-german (ingilis) filologiyası

Romano-german (fransız) filologiyası

Romano-german (alman) filologiyası

Romano-german (italyan) filologiyası

Klassik filologiya

Hüquq, 4 il Politologiya
İqtisadi hüquq

Hüquqşünaslıq

Humanitar, 5 il Müasir xarici dillər (tərcümə)

Müasir xarici dillər (təyinat – tədris,ixtisaslaşma – kompyuter linqvistikası, kompyuter tədrisi)

Humanitar, 4 il Menecment-idarəetmə (sosial və inzibati idarəetmə-ictimai idarəetmə)

Sosial iş (social mühəndislik)

 

 

Kulturologiya (fundamental kulturologiya)

Kulturologiya (tətbiqi)

Tətbiqi informatika (web-proqramlaşdırma və kompyuter dizaynı)

Dizayn (kommunikativ dizayn)

Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu, 5 il Dizayn (дизайн предметно-пространственной среды)

Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu, 4 il İdarəetmə (ictimai-inzibati idarəetmə; maliyyə və investisiya idarəetməsi; daşınmaz əmlakın idarə edilməsi)

Marketing

Sosial iş (sosial-psixoloji fəaliyyət;Social-iqtisadi faliyyət; sosial-reabilitasiya fəaliyyəti)

Biznes və texnologiyaların idarə edilməsi institutu,4 il Biznesin idarə edilməsi

Logistika

İnformasiya resurslarının idarə edilməsi

 

Qiyabi təhsil (təhsil müddəti – 5 il).

 

Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Mexaniki-riyaziyyat Riyaziyyat və informasiya texnologiyaları. Xüsusi orta təhsildən sonra –  3.5 il

Riyaziyyat (elmi-pedaqoji fəaliyyət). Xesusi orta təhsildən sonra – 3.5il

Biologiya Biologiya (elmi istehsalat fəaliyyəti)

Biologiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)

Bioekologiya

Mikrobiologiya. Təhsil müddəti – 6 il

Biokimya. Təhsil müddəti – 6 il

Coğrafiya Coğrafiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)

Geoekologiya

Tarix Tarix (ümumi tarix)

Tarixi arxivşünaslıq

Muzey işi və tarixi mədəni irsin mühafizəsi (tarix və muzeologiya; mədəni irs və turizm)

Sənədşünaslıq (idarəetmənin sənədli təminatı – 4 il; indarəetmənin informasiya təminatı – 5 il)

İqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə

Menecment (beynəlxalq menecment; investisiya menecmenti)

Maliyyə və kredit

Fəlsəfə və sosial elmlər Fəlsəfə

Sosiologiya

Jurnalistika institutu Jurnalistika (çap KİV-ləri)

Jurnalistika (audiovizual)

Filologiya Belarus filologiyası (təyinatlar üzrə). XOT-dan sonra – 4 il

Rus filologiyası (təyinatlar üzrə). XOT-dan sonra – 4 il

Hüquq Hüquqşünaslıq

 

Humanitar Menecment (təyinat – sosial-inzibati menecment, ixtisaslaşma – sosial menecment)

Sosial iş (sosial layihələndirmə)

Sosial iş (sosial pedaqoji fəaliyyət)

Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu Menecment (sosial inzibati menecment; maliyyə və investisiya menecmenti; daşınmaz əmlakın menecmenti)

Marketinq

Sosial iş (sosial psixoloji fəaliyyət;sosial bərpa fəaliyyəti). XOT-dan sonra – 4 il

Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Biznes-inzibatçılıq. Xüsusi orta təhsildən sonra – 3 il

Loqistika. Xüsusi orta təhsildən sonra – 3 il

İnformasiya resurslarının indarə edilməsi. XOT-dan sonra – 3 il

 

  1. 2.  İkinci ali təhsil

2.1 Qısaldılmış qiyabi təhsil

 

Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Hüquq Hüquqşünaslıq

İqtisadiyyat Menecment (beynəlxalq menecment, innovativ menecment)

Maliyyə və kredit

Fəlsəfə və sosial elmlər Psixologiya

Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu Dizayn

Menecment (sosial inzibati menecment; maliyyə və investisiya menecmenti; daşınmaz əmlakın menecmenti)

Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Biznes-inzibatçılıq

Loqistika

 

  1. 3.  Magistratura. Təhsil müddəti 1-2 il müddətindədir.

Fakultə

İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalarİllik təhsil haqqı, Manatla

 

 

Mexaniki riyaziyyatRiyaziyyat

Mexanika

Veb-proqramlaşdırma və internet texnologiyaları

Mobil avadanlıqların riyazi və proqram təminatı

Kompyuter riyaziyyatı və sistem analizi

Tətbiqi riyaziyyat və informatikaİnformasiya təhlükəsizliyinin riyazi və proqram təminatı

Tətbiqi riyaziyyat və informatika

Fizika

Fizika

Kondensə olunmuş mühit fizikası

Fotonika

 

 

Radiofizika və elektronika Radiofizika

Fiziki elektronika

İnformasiya təhlükəsizliyinin aparat və texniki proqram təchizatı

İnformasiyanın mühafizəsinin metodları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi

Kvant radiofizikası və radio texnologiyaları

Kimya Kimya

Biologiya Biologiya

Coğrafiya Coğrafiya

Geoekologiya

 

 

 

Tarix

Ümumi tarix

Vətən tarixi

Arxeologiya

Etnografiya, etnologiya və antropologiya

Sənətşünaslıq

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıqvə tarixi tədqiqat üsulları

Muzeyşünaslıq, tarixi-mədəni abidələrin konservasiyası və restovrasiyası

Dokumentalistika, sənədşünaslıq, arxivşünaslıq

Mədəni irs və turizm

Sənədlərin idarə edilməsi və arxiv işi

 

İqtisadiyyat

İqtisadi nəzəriyyə

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental metodları

Maliyyə, pul tədavülü və kredit

İqtisadiyyat və xalq təsərrufatının idarə edilməsi

İqtisadiyyat

Maliyyə və Kredit

İqtisadiyyat və müəssisədə idarəetmə

İqtisadi informatika

İnnovativ menecment

Fəlsəfə və sosial elmlər Fəlsəfə

Psixologiya

Sosiologiya

Fəlsəfə və sosial antropologiya

Jurnalistika institutu Jurnalistika

Beynəlxalq münasibətlər Dil nəzəriyyəsi

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixi

Hüquqşünaslıq

Dünya iqtisadiyyatı

Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə

Turizm sahəsində innovativ menecment

 

Filologiya

Təlim və təhsilin nəzəriyyəsi və metodikası

Slavyan dilləri

Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı

Ədəbiyyatşünaslıq

Dilçilik

German dilləri

 

 

Roman dilləri

Dilçiliyin nəzəriyyəsi

Tekstologiya

Xarici dillərin öyrənilməsində innovasiyalar

Hüquq Politologiya

Hüquqşünaslıq

İctimai hakimiyyətin hüquqi təminatıətin

Xarici ticarət fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi

Humanitar Psixologiya

German dilləri

Kulturologiya

Psixoloji konsultasiya və psixokorreksiya

Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə

Pedaqoqika və təhsilin inkişafı problemləri kafedrası Ümumi pedaqoqika, pedaqoqikanın və təhsilin tarixi

 

 Magistratura – qiyabi (təhsil müddəti – 1,5 il)

 

Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Mexanika-riyaziyyat Riyaziyyat

Vebproqramlaşdırma və internet texnologiyaları

Mobil avadanlıqların riyazi və proqram təminatı

İqtisadiyyat İqtisadiyyat və müəssisədə idarəetmə

Maliyyə və kredit

İqtisadi informatika

İnnovativ menecment (təhsil müddəti 2 il)

Tarix Sənədlərin idarə edilməsi və arxiv işi

Mədəni irs və turizm (təhsil müddəti 2 il)

Filologiya Təlim və təhsilin nəzəriyyəsi və metodikası

Ədəbiyyatşünaslıq

Dilçilik

Biologiya Biologiya

 

Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu

Sənətşünaslıq

Psixologiya

Hüquqşünaslıq

Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə

Ətraf mühitin dizaynı

Sosial psixologiya

Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi təminatı

Maliyyə və kredit

Daşınmaz əmlakın idarə edilməsi

Personalın idarə edilməsi texnologiyaları

Reabilitologiya

Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Loqistik sistemlərin idarə edilməsi

 

 

Magistratura (əyani) axşam vaxtı (təhsil müddəti 2 il)

Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Biznes-inzibatçılıq (administrasiya)

İnnovativ menecment

Loqistik sistemlərin idarə edilməsi

Personalın idarə edilməsi texnologiyaları

 

Magistratura (ingilis dilində) 

Fakultə

İxtisas

Biologiya Biologiya
Fizika Fotonika
Mexanika-riyaziyyat Riyaziyyat
Mobil avadanlıqların riyazi və proqram təminatı
Filologiya German dilləri
Roman dilləri
Xarici dövlətlərin xalqlarının ədəbiyyatı (spesifik ədəbiyyatın göstərilməsi ilə)
Xarici dillərin öyrənilməsində innovasiyalar
Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixiDünya iqtisadiyyatı
  Biznes və menecment institutuтехнологи Biznes-inzibatçılıq (administrasiya)

 

Qrupa 5 nəfərin yığılması şərti ilə

 

   Universitetə qədər hazırlıq fakultəsi

 

Təhsil proqramının növü Təhsil müddəti Dərs yükü

Hazırlıq fakultəsi

(Xarici vətəndaşlar üçün)

1 sentyabr – 30 iyun 1252  saat

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *